Tarjouspyyntö

Pyydä tarjous »

Stagent Oy

Ohjelmatoimisto Stagent on täysin kotimainen yritys, joka on perustettu vuonna 2017. Haluamme löytää parhaan mahdollisen esiintyjän juuri sinun tilaisuutesi. Listoiltamme löytyy monipuolinen tarjonta esiintyviä taiteilijoita.

Olemme luotettava kumppani ja täytämme toiminnassamme tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.  Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa osoitteessa www.tilaajavastuu.fi

Ajankohtaista

Muusikkojen liitto osakkaaksi ohjelmatoimisto Stagentiin

Muusikkojen liitto on ollut mukana Stagentin toiminnassa alusta asti kehittämässä palvelua, sopimuksia ja käytäntöjä. Näin ollen osakkuus on luonteva jatko yhteistyölle. Liitto voi vaikuttaa yhtiön toimintaan etenkin hallitustyöskentelyn kautta.

Lue lisää:
http://www.muusikkojenliitto.fi/muusikkojen-liitto-osakkaaksi-ohjelmatoimisto-stagentiin/

Yleistä

Yleiset toimitusehdot

1.YLEISTEN OHJELMATOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

Alla kuvattuja yleisiä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan kaikkiin osapuolten (ohjelman toimittajan ja ohjelman tilaajan) välillä suullisesti, sopimuksin tai sähköposti- tms. viestein sovittuihin toimituksiin.

2. ESIINTYMISSOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Sopimus astuu voimaan ohjelman tilaajan hyväksyttyä ohjelman toimittajan tarjouksen.
Kirjallisen vahvistuksen (sopimus, sähköposti- tms. viestit) tarkoituksena on toimia osapuolille todisteena siitä, mitä suullisesti on sovittu. Mikäli ohjelman tilaaja ei ole palauttanut asianmukaisesti allekirjoitettua kirjallista vahvistusta toimittajalle toimituskohtaisissa ehdoissa mainittuun määräpäivään mennessä, suullinen sopimus on tästä huolimatta voimassa ellei sitä kirjallisesti irtisanomisehtojen mukaan irtisanota.

3. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin purkaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen sovitun ohjelman ensimmäistä esityspäivää. Lyhyemmistä tai pidemmistä peruutusajoista voidaan sopia erikseen toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.

4. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA LUVAT

Ohjelman tilaaja vastaa tilaisuuden järjestäjänä omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellista maksuista, luvista ja niihin liittyvistä ilmoituksista.

5. ARVONLISÄVERO

Ohjelmatoimisto Stagent Oy ei ole hakeutunut vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi esiintymisten myynnistä, näin ollen ohjelmamyynti on toistaiseksi vapaata arvonlisäverosta ja toimituskohtaiset ohjelmatoimitushinnat siten arvonlisäverottomia. Muiden palveluiden myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain mukaisia määräyksiä.

6. TURVALLISUUS JA VAHINGONVASTUU

Ohjelman tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta ja kaikista yleisölle tai heidän omaisuudelleen esiintymispaikalla tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa yllä mainittujen vahinkojen varalta.

Ohjelman tilaaja vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat esiintyjäryhmän mukanaan tuomalle omaisuudelle, siitä lähtien, kun esiintymiseen tarvittava kuljetuskalusto on purettu ja siihen asti kunnes esiintymiseen tarvittava kuljetuskalusto on takaisin lastattu.

Esiintyjä vastaa laitteistolleen itse aiheuttamistaan vahingoista.

Ohjelman tilaaja on tietoinen, että ohjelman toimittaja vastaa vain esiintymisryhmän esiintymisen yhteydessä aiheuttamista vahingoista. Korvausta muista vahingoista tilaaja voi hakea vain vahingon aiheuttajalta.

Mikäli esiintyminen estyy ohjelman tilaajan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen, on järjestäjä siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja ovat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomaislupien tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti.

7. VAHINGONKORVAUS

Mahdolliset reklamaatiot ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä.

8. YLIVOIMAISET ESTEET

Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia seikkoja:

8.1. Yleiset force majeure tapaukset, kuten luonnonmullistukset, sota, lakot, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaismääräykset, pandemiat jne.

8.2. Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta ohjelman tilaajalle on toimitettava todisteena lääkärintodistus.

8.3. Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

9. ESIINTYMISEN ÄÄNI- JA KUVATALLENNUS

Esitystä ei saa lähtökohtaisesti tallentaa ilman esiintyjän kanssa etukäteen tehtävää sopimusta. Ohjelman tilaaja myös vastaa siitä, ettei esitystä äänitetä tai kuvata ilman esiintyjän suostumusta.

10. ESIINTYJÄRYHMÄN LAITTEIDEN KÄYTTÖ

Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomien laitteiden käyttö on sallittua ainoastaan esiintyjien suostumuksella.

11. OIKEUSTOIMIPAIKKA

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lähtökohtaisesti neuvottelemalla tai ohjelman toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

12. ALLEKIRJOITTAMINEN JA ASEMAVALTUUTUS

Sopimuksen allekirjoittaa ohjelman tilaaja, joko asemavaltuutuksella ja nimenkirjoitusoikeudella.
Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut henkilö, jolla ei ole asianmukaista valtuutusta tai nimenkirjoitusoikeutta, voi toimittaja joko vaatia allekirjoittanutta henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista tai purkaa sopimuksen ilman korvausvelvollisuutta, noudattamatta irtisanomiselle tarkoitettuja määräaikoja ja vaatia vahingonkorvausta ohjelmatoimitusehtojen mukaisesti.

Yhteystiedot

Stagent Oy

0400-550463

stagent[a]stagent.fi

TÖÖLÖNTORINKATU 2B
00260 HELSINKI